HIGH QUALITY AND REPUTABLE BEARING MANUFACTURER AND PROVIDER - INTERNATIONALBEARINGTAVRIGHIRANIAN Co.

محمد


بمنظور ترویج صحیح استفاده ، نگهداری ، نصب و جایگذاری از بِرینگ ها ، فیلم های آموزشی متنوعی از سوی شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ تهیه ، تنظیم و منتشر می گردند.
فیلم های آموزشی تهیه شده از سوی شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ، بصورت های کوتاه مدت چند دقیقه ای و با محتوای پر بار آموزشی تهیه ، تنظیم و توزیع میگردند.
انتخاب موضوعات برگزیده از نیازهای عینی آموزشی کاربران در سطوح مختلف ، برخورداری از سناریو نویسی قوی و فیلم برداری های حرفه ای شاخصه های اصلی فیلم های آموزشی تهیه شده از سوی شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ محسوب می گردند.

ذیلا برخی از موضوعات منتخب در تهیه فیلم های آموزشی تهیه شده از سوی شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ آورده می شوند :

 • معرفی ابزارهای مناسب برای نصب و کار گذاری انواع بِرینگ ها ؛
 • معرفی ابزارهای مناسب برای خارج ساختن انواع بِرینگ ها ؛
 • روش های صحیح نصب بلبرینگ های شیار عمیق ؛
 • روش های صحیح نصب رولربرینگ های مخروطی ؛
 • روش های صحیح نصب بلبرینگ های تماس زاویه ای ؛
 • اهیمت تلرانس های لقی و روش های مراعات تلرانس ها در کارکرد بِرینگ ها؛
 • ...
برچسب‌ها


بولتن های آموزشی منتشره از سوی شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ بصورت های موردی و در زمینه ترویج یافته ها در یک حوزه خاص و منتخب تهیه ، تنظیم و منتشر می گردند.
ذیلا نمونه ای از سرفصل های بولتن های آموزشی در دست انتشار از سوی شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ آورده می شود :

 • بولتن آموزشی روش های نصب و جایگذاری انواع بِرینگ ها ؛
 • قفسه های فلزی و قفسه های پلی آمیدی ؛
 • معرفی استاندارد های مواد اولیه اجزای بِرینگ ها ؛
 • عیوب و روش های رفع عیوب از بِرینگ ها ؛
 • اهمیت صافی سطوح در اجزای چرخشی بِرینگ ها ؛
 • نگهداری و محافظت از بِرینگ ها ؛
 • بولتن آموزشی استاندارد های روانکاری و گریسکاری بِرینگ ها ؛
 • روانکاری و گریسکاری بِرینگ ها ؛
 • ...
برچسب‌هانشریه های تریبولوژی و صنایع بِرینگ، منتشره از سوی شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ بصورت های فصلی و ادواری تهیه ، تنظیم و منتشر می گردند.

نشریه های تریبولوژی و صنایع بِرینگ، بمنظور ترویج دانش و فن در حوزه فعالیتی صنعت بِرینگ ها و نیز آگاهی رسانی ها در زمینه آخرین یافته های تکنولوژیکی و دستآوردهای فنی و تجربی در صنعت بِرینگ انتشار داده می شوند.

نشریه های تریبولوژی و صنایع بِرینگ، بمحض انتشار و در فضای مجازی بآدرس عموم شرکت های استفاده کننده ، آدرس تمام سازمانها و دوائر مرتبط و بآدرس کارشناسان و افراد متخصص علاقمند بصورت های الکترونیکی ارسال می گردند.

برخی از سر فصل های منتخب نمونه ای برای درج در نشریه های تریبولوژی و صنایع بِرینگ، در ذیل آورده می شوند :

 • تحلیل بازارهای جهانی بِرینگ ها شامل : معرفی تولید کنندگان عمده جهانی شامل تکنولوژی ها و روش های تولید ، توزیع و سهم از بازار و ...
 • روش های انتخاب مناسب بِرینگ ها برای استفاده ها و کاربردهای مناسب
 • انبارداری بِرینگ ها و روش های مناسب نگهداری طولانی مدت ؛
 • استاندارد ها و تلرانس ها در ساخت ، انتخاب و استفاده از بِرینگ ها ؛
 • استاندارد های کلاسه لقی در بِرینگ ها
 • طول عمر بهره برداری ها از بِرینگ ها و نقش کلاسه لقی در بِرینگ ها در دوام بِرینگ ها ؛
 • نقش کیفیت مواد اولیه در طول عمر
 • آسیب پذیری در بِرینگ ها ، شناسائی ، تشخیص و چگونگی رفع عیوب
 • ...

نشریه سراسری تریبولوژی و صنایع بِرینگ

نشریههای تریبولوژی و صنایع بِرینگ، منتشره از سوی شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ بصورت های فصلی و ادواری تهیه ، تنظیم و منتشر می گردند.

نشریههایتریبولوژی و صنایع بِرینگ، بمنظور ترویج دانش و فن در حوزه فعالیتی صنعت بِرینگ ها و نیز آگاهی رسانی ها در زمینهآخرین یافته های تکنولوژیکی و دستآوردهای فنی و تجربی در صنعت بِرینگ انتشار داده می شوند.

نشریههایتریبولوژی و صنایع بِرینگ، بمحض انتشار و در فضای مجازی بآدرس عموم شرکت های استفاده کننده ، آدرس تمام سازمانها و دوائر مرتبط و بآدرس کارشناسان و افراد متخصص علاقمند بصورت های الکترونیکی ارسال می گردند.

برخی از سر فصل های منتخب نمونه ای برای درج  در نشریههای تریبولوژی و صنایع بِرینگ، در ذیل آورده می شوند :

ü     تحلیل بازارهای جهانی بِرینگ ها شامل : معرفی تولید کنندگان عمده جهانی شامل تکنولوژی ها و روش های تولید ، توزیع و سهم از بازار و ...

ü     روش های انتخاب مناسب بِرینگ ها برای استفاده ها و کاربردهای مناسب

ü     انبارداری بِرینگ ها و روش های مناسب نگهداری طولانی مدت ؛

ü     استاندارد ها و تلرانس ها در ساخت ، انتخاب و استفاده از بِرینگ ها ؛

ü     استاندارد های کلاسه لقی در بِرینگ ها

ü     طول عمر بهره برداری ها از بِرینگ ها و نقش کلاسه لقی در بِرینگ ها در دوام بِرینگ ها ؛

ü     نقش کیفیت مواد اولیه در طول عمر

ü     آسیب پذیری در بِرینگ ها ، شناسائی ، تشخیص و چگونگی رفع عیوب

ü     ...

برچسب‌ها

برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های بازرگانی و مهندسی بلبرینگ ها و رولر بِرینگ ها

شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ، بمنظور فراهم آوردن شرائط و محیط مناسب بمنظور بهره برداری های حداکثر از سری محصولات تولیدی خود و سری محصولات طرف نمایندگی و عرضه شده از طرف خود، آمادگی کامل دارد تا به برگزاری دوره های آموزشی برای مشتریان و خریداران سری محصولات خود مبادرت نماید.

برگزاری دوره های آموزشی توسط شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ، در قالب دوره های آموزی یک ، دو و سه روزه اجرا میگردند.

دوره های آموزشی یک روزه :

 1. آموزش تخصصی مباحث پایه و کد کذاری انواع بِرینگ ها
 2. آشنایی با شرکت های معتبر تولید کننده جهانی و سری محصولات تولیدی آنها
 3. آموزش تخصصی بیرینگ ها و چگونگی انتخاب صحیح برای کاربردهای مشخص
 4. اثرات کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در قیمت تمام شده بِرینگ ها
 5. اثرات روش ها و فرآیندهای تولید در قیمت تمام شده بِرینگ ها

دوره های آموزش دو روزه تخصصی :

 1. مرور سرفصل مباحثات دوره های یک روزه
 2. نصب و کارگذاری انواع بِرینگ ها
 3. تحلیل دلایل و علل خرابی برینگ ها ؛
 4. آرایش یاتاقانی و تحلیل آرایش و چیدمان بِرینگ ها در تجهیزات صنعتی

دوره های آموزش سه روزه تخصصی :

 1. مرور سرفصل مباحث دوره های یک روزه ؛
 2. مرور سرفصل مباحثات دوره های دو روزه ؛
 3. استخراج جداول مقایسه ای فنی و اقتصادی جهت تصمیم گیری در انتخاب منابع تامین؛
 4. تدوین گزارشات مدیریتی برای طرح در جلسات کمیسیون معاملات


برچسب‌ها

برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های فنی و مهندسی بلرینگ ها و رولربرینگ ها

تمام تکنولوژی های حوزه فعالیتی بِرینگ ها، اعم از طراحی ، ساخت و تولید ، انتخاب ، روش های نصب و استفاده و نگهداری از انواع بِرینگ ها از الزامات و پیچیده گی های خاص خود برخوردار هستند.

پرداختن به امر آموزش با برگزاری دوره های متنوع آموزشی در حوزه های فنی و بازرگانی بلبرینگ ها و رولربرینگ ها، در همه حال در سطح شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگو از همان بدو تاسیس آن شرکت در مرکز بذل توجهات بوده است.

شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ، بمنظور فراهم آوردن شرائط و محیط مناسب بمنظور بهره برداری های حداکثر از سری محصولات تولیدی خود و سری محصولات طرف نمایندگی و عرضه شده از طرف خود، آمادگی کامل دارد تا به برگزاری دوره های آموزشی برای مشتریان و خریداران سری محصولات خود مبادرت نماید.

برگزاری دوره های آموزشی توسط شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ، در قالب دوره های آموزی یک ، دو و سه روزه اجرا میگردند.

دوره های آموزشی یک روزه :

 1. آموزش تخصصی مباحث پایه و کد کذاری انواع بِرینگ ها
 2. آشنایی با شرکت های معتبر تولید کننده جهانی و سری محصولات تولیدی آنها
 3. آموزش تخصصی مباحث پایه و روانکاری بیرینگ های غلتشی

دوره های آموزشی دو روزه :

 1. مباحث پایه و روش های نصب صحیح بیرینگ های غلتشی
 2. مباحث پایه و پایش وضعیت بیرینگ های غلتشی در محل استقراری

دوره های آموزش سه روزه تخصصی :

 1. تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی در خودرو ها
 2. تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی در موتورهای الکتریکی
 3. تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی در ماشین های کاغذسازی ، گیربکس های صنعتی
 4. تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی در ماشین های نورد ، در حمل و نقل ریلی
 5. تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی در صنعت نساجی ، در صنعت فولاد
 6. تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی بیرینگ های خطی و پیچ های ساچمه ای

 

 

 

برچسب‌ها

 

ما برخوردار ازدانش روز در تمام حوزه های فنی و مهندسی مرتبط با انوع بِرینگ ها هستیم.

ما در تمام حوزه های فنی و مهندسی کار با تمام انوع بِرینگ ها در کنار شما باقی می مانیم.

انتخاب مناسب ، نصب و جاگذاری های اصولی ، سرویس بموقع و ...شاکله کار در انواع بِرینگ محسوب میگردد.

شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ، بمنظور حمایت و پشتیبانی های فعال از مشتریان و خریداران خود در هر یک ازحوزه های فنی و مهندسی، سرویس و خدمات گسترده ای را در اختیار دارد و آماده است این خدمات را در اختیار متقاضیان خود قرار دهد.

سر فصل هر یک از دوره های آموزشی قابل دریافت از شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ، در ذیل آورده می شود. لطفا در صورت علاقمندی ها به دریافت هر کدام از سرفصل سرویس ها و خدمات ، روی آن کلیک کنید تا به جزئیات دریافت آنها دسترسی داشته باشید.

 

 1. برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های فنی و مهندسی بلبرینگ ها و رولر بِرینگ ها
 2. برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های بازرگانی بلبرینگ ها و رولر بِرینگ ها

 

         

برچسب‌ها

تامین انواع بِرینگ های مورد نیاز از خروجی سری محصولات خط تولید شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ

 

 سری محصولات خط تولید شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ، انواع بِرینگ ها در دسته بندی های ذیل را شامل میگردد:
 1. بلبرینگ های شیار عمیق ؛
 2. بلبرینگ های تماس زاویه ای ؛
 3. بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه موسوم به DAC ؛
 4. رولر بِرینگ های مخروطی؛
 5. رولربنگ های استوانه ای؛
 6. بلبرینگ های خود میزان؛
 7. رولربِرینگ های خودمیزان؛
 8. ....

 

سری محصولات خط تولید شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ، برای استفاده های مختلف در حوزه صنایع خودروئی، صنعتیو صنایع ریلی کاربرد دارند. 

 


برچسب‌ها
images/gallery981025/01.jpg
images/gallery981025/02.jpg
images/gallery981025/04.jpg
images/gallery981025/05.jpg
images/gallery981025/07.jpg
images/gallery981025/08.jpg
images/gallery981025/09.jpg
images/gallery981025/10.jpg
images/gallery981025/16.jpg
images/gallery981025/17.jpg
images/gallery981025/22.png
images/gallery981025/33.jpg
images/gallery981025/36.jpg
images/gallery981025/50.jpg
images/gallery981025/52.jpg
images/gallery981025/60.jpg
images/gallery981025/64.jpg
images/gallery981025/65.jpg
images/gallery981025/66.jpg
images/gallery981025/73.jpg
images/gallery981025/74.jpg
images/gallery981025/80.jpg
images/gallery981025/89.jpg
images/gallery981025/92.jpg

برچسب‌ها
صفحه1 از2telegram-support
 

 

 

 

   telegram-support
 

 

 

 

   

نقشه گوگل

لینک های مهم

آدرس شرکت

آدرس :

دفتر تهران : سعادت آباد ، خیابان سرو شرقی، خیابان میرحسینی شرقی، پ 53  واحد 64 ط 6

تلفن دفتر :  22095376 

دورنگار : 22069809 – 021

كدپستي : 1997875911

 

فروشگاه مرکزی : تهران خيابان امير كبير بين خيابان ملت و كوچه ناطم الاطباء پلاك 545
تلفن :33983308  ، 33946340 ، 33983178 فكس:33931382 - 021
کد پستی : 1143659658

 

کارخانه تبریز ، شهرک صنعتی آخولا ، خیابان صنعت ، نبش خیابان 13 ، شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ

-        دفتر تهران : سعادت آباد ، خیابان سرو شرقی، خیابان میرحسینی شرقی، پ 53  واحد 64 ط 6

تلفن دفتر :  22095376   دورنگار : 22069809 021

كدپستي : 1997875911

-          فروشگاه مرکزی : تهران خيابان امير كبير بين خيابان ملت و كوچه ناطم الاطباء پلاك ٥٤٥

تلفن :33983308  ، 33946340 ، 33983178 فكس:33931382 - 021

کد پستی : 1143659658

-           کارخانه تبریز ، شهرک صنعتی آخولا ، خیابان صنعت ، نبش خیابان 13 ، شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ

در مورد شرکت

با توجه به نیاز صنایع کشور به انواع برینگ ها؛ خصوصا نظر به تعداد مصرف زیاد وتنوع برینگ های مورد استفاده در صنعت خودرو سازی نیاز مبرم کشور به افزایش تولید جهت جلوگیری از خروج ارز و واردات چند صد میلیونی برینگ از خارج کشور شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ  با تلاش مهندسان داخلی اقدام به طراحی و احداث کارخانه ی مدرن و تمام اتوماتیک تولید انواع برینگ بترتیب زیر کرده است.
-    برینگ های چرخ خودرو- هاب برینگها ( Hub bearings )
 -   بال برینگ های سایز کوچک  (Ball bearings   Small size )
-    بالبرینگ های سایز متوسط  (Ball bearings   Medium size )
-    تپررولر برینگهای سایز کوچک ( Taper roller bearings  Small Size)

ارتباط با ما در شبکه ها

   


حقوق قانونی کلیه مطالب منتشره در سایت شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ برای شرکت محفوظ میباشد.
درج مطالب منتشره ، صرفا در گزارشات مطالعاتی و یا پروژه های تحقیقاتی و با ذکر دقیق منبع و تحت شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ با کسب مجوز قبلی از شرکت بین المللی تاوریژ بلبرینگ و بنام شرکت مجاز میباشد.

طراحي سايت توسط تبریز ساخت